PFAFF 6091 og PFAFF STRETCH & JEANS 6091


mekaniske pfaff symaskiner